Sa strašću stvaramo kompanije koje unapređuju društvo u kome živimo i radimo.

Istorijat kompanije

ISORIJAT KOMPANIJE

Osnovna djelatnost društva, od samog osnivanja pa do danas, je veleprodaja i maloprodaja nafte i naftnih derivate koja se obavlja putem mreže od 50 benzinskih pumpnih stanica, pored kojih ima razgranatu i mrežu od 34 stanica za tehničke preglede motornih vozila,  50 prodavnica, 45 kafe barova itd., širom Republike Srpske zapošljavajući preko 500 radnika.

1991
GODINA

OSNIVANJE PREDUZEĆA

Privatno preduzeće za veleprodaju i maloprodaju nafte i naftnih derivata ”Nešković” p.o. Bijeljina, osnovano je 13.09.1991. godine po Rješenju Osnovnog suda udruženog rada u Tuzli broj 1-2423 Tuzla.

1996
GODINA

OSIGURANJE NEŠKOVIĆ

Akcionarsko društvo za osiguranje „Nešković osiguranje“ Biejljina, Ul. Sremska br. 3, osnovano je Odlukom o osnivanju društva broj 01/96 od dana 01.10.1996. godine, od strane osnivača Preduzeća za veleprodaju i maloprodaju nafte i naftnih derivata „Nešković“ D.O.O. Bijeljina, Ul. Sremska br. 3, je upisano u registar kod Osnovnog suda u Bijeljini, registarski uložak broj 1-3908, rješenjem broj FI-137/97 od dana 20.02.1997. godine, pod firmom Organizacija za osiguranje „Nešković“ DD Bijeljina, sa upisanom šifrom djelatnosti 110201- Osiguranje na čelu sa direktorom Draganom Neškovićem.

2000
GODINA

NEŠKOVIĆ DOO

Već 21.12.2000. godine Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini broj Fi -1077/00 reg. broj uloška 1-3176 izvršilo usklađivanje poslovanja da bi danas društvo poslovalo pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću “Nešković” za velepordaju I maloprodaju nafte i naftnih derivate. Direktor društva je Mile Jovanović. Osnovna djelatnost društva, od samog osnivanja pa do danas, je veleprodaja i maloprodaja nafte i naftnih derivate koja se obavlja putem mreže od 50 benzinskih pumpnih stanica, pored kojih ima razgranatu i mrežu od 34 stanica za tehničke preglede motornih vozila,  50 prodavnica, 45 kafe barova itd., širom Republike Srpske zapošljavajući preko 500 radnika. Kombinacija elemenata kreativnosti, inovacija, preuzimanja rizika i kvalitetnih ljudskih resursa osnova je menadžment stila. Kompanija NEŠKOVIĆ DOO izgrađena je skromnim počecima da bi danas, moglo bi se slobodno reći, predstavljala standard u prometu nafte i naftnih derivata, trgovine i usluga iz već pomenutih oblasti na području Bosne i Hercegovine.
Filozofija upravljanja i praksa rasle su uporedo sa samim rastom društva.
Ipak najbitnije od svega je da NEŠKOVIĆ DOO svoju poslovnu orjentaciju temelji ne na slabostima konkurenata, nego na vlastitoj efikasnosti, inovativnim sposobnostima, kvalitetu roba i usluga, kao i uvažavanju kako konkurenata tako i korisnika istih.

2001
GODINA

“Autocentar Nešković” DOO je osnovan 1997. godine, kao „ND Company“ export-import, a današnji naziv nosi od 2001. godine. „Autocentar Nešklović“ d.o.o. Bijeljine je ovlašteni prodavac i serviser vozila marke „Opel“, sa preko 50% Opelovog tržišta u Bosni i Hercegovini. Svoju djelatnost obavlja putem prodajno-servisnih centara koji se nalaze u Bijeljini u Ul. Sremska br.3, Banja Luci u Ul. Knjaza Miloša bb i Istočnom Novom Sarajevu (Lukavici), Ul. Vojvode Putnika br. 124. U okviru društva posluje i poslovna jedinica za iznajmljivanje automobila, sa sjedištem u Bijeljini. Direktor društva je Velibor Lazić.

2002
GODINA

NEŠKOVIĆ OSIGURANJE AD

U martu 2002. godine izvršena je promjene naziva (Organizacija za osiguranje „Nešković“ DD Bijeljina) i od tada ista posluje pod nazivom Akcionarsko Društvo za osiguranje “NEŠKOVIĆ OSIGURANJE”  sa sjedištem u Bijeljini, Sremska br.3, obavljajući djelatnost iz oblasti svih vrsta neživotnog osiguranja. Generalni direktor Društva je Milenko Mišanović. Imajući u vidu da organizacija predstavlja veoma značajan aspekt rasta i razvoja preduzeća, “Nešković osiguranje” a.d. je od samog početka poslovanja mnogo pažnje davalo organizaciji, odnosno organizacionoj strukturi društva, njenom funkcionisanju i neprestanom poboljšanju i prilagođavanju izmijenjenim tržišnim okolnostima. Društvo je osnovano kao akcionarsko društvo, dakle sa načinom upravljanja koji je karakterističan akcionarskim društvima i koji obuhvata sva pitanja povezana sa interaktivnim ponašanjem top menadžmenta, vlasnika (akcionara), upravnog odbora i ostalih stejkholdera. Centralno mjesto u tim interakcijama pripada upravnom odboru, uslijed njegove izvorno definisane odgovornosti upravljanja u interesu vlasnika. Zahvaljujući takvoj poslovnoj politici već u prvoj deceniji poslovanja “NEŠKOVIĆ OSIGURANJE” AD izraslo je u modernu kompaniju sa 44 poslovne jedinice i 90 zaposlenih tokom 2017. godine. Prodajna mjesta NEŠKOVIĆ OSIGURANJA locirani su širom RS i zahvaljujući tome obezbjeđena je snažna poslovna mreža koja se iz godine u godinu usavršava, i to kako raznovrsnošću i kvalitetom ponuđenih usluga, tako i razvojem informacionog sistema, održavajući dugogodišnju poziciju društva kao jednog od lidera u oblasti osiguranja u Republici Srpskoj.